حمایت مالی

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به هزینه های سنگین تجهیزات و سیستم های رندر و شبیه سازی انیمیشن و درخواست بعضی عزیزان بر آن آمدیم تا بخش حمایت مالی را برای حامیان جهاد فرهنگی علیه تهاجم فرهنگی راه اندازی کنیم .

دوستانی که علاقه به شرکت دراین جهاد دارند میتواننند با واریز هر مبلغی در بخش زیر حمایت خود را از این جهاد فرهنگی و تهاجم نرم علیه دشمن نشان دهند .

(باید به اطلاع حامیان گرامی برسانیم ، که 1% از مبلغ حمایتی شما صرف هزینه ی درگاه پرداخت خواهد شد.)