درباره ما

با توجه به این که هم اکنون ما در میان پیچیده ترین جنگ تاریخ یعنی جنگ نرم در حال نبرد با دشمن هستیم  گروه پویانمایی برای آینده تاسیس شده است تا پیام حق و جقیقت را خارج از مرز های واقعیت ارائه دهد و ندای آخرین منجی بشریت را به فراسوی جهان هستی برساند.

شیعه باید از مدرن ترین شیوه های تبلیع برای رساندن پیام حق به دیگران مورد استفاده قرار دهد.  مقام معظم رهبری (مدظله تعالی)